Hier vind je onze juridische teksten passend bij jouw bestelling:

Algemene handelsvoorwaarden van Dortex Werbung und Vertrieb mbH

1. Toepassingsgebied

De hier vermelde Algemene Handelsvoorwaarden (AHV) gelden voor alle rechtshandelingen met Dortex Werbung und Vertrieb mbH. Afwijkende regelingen zijn uitsluitend geldig met voorafgaande, schriftelijke bevestiging door Dortex Werbung und Vertrieb mbH, uitdrukkelijk onvoldoende is een verwijzing van Dortex Werbung und Vertrieb mbH naar een schrijven van de opdrachtgever, welke de AHV van de opdrachtgever bevat. Uiterlijk met het in ontvangst nemen van de producten gelden de volgende handelsvoorwaarden als geaccepteerd door de opdrachtgever.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Schriftelijk, online via de webshop, per e-mail of mondeling per telefoon verleende opdrachten zijn bindend. Voor mondeling overeengekomen nevenafspraken is schriftelijke bevestiging van beide zijden noodzakelijk, bijvoorbeeld per e-mail.

De overeenkomst is tot stand gekomen zodra Dortex Werbung und Vertrieb mbH een opdrachtbevestiging naar de opdrachtgever heeft gestuurd, als zodanig wordt ook de e-mail via het webshopsysteem beschouwd. De overeenkomst is echter uiterlijk tot stand gekomen zodra de producten in ontvangst zijn genomen. Dortex Werbung und Vertrieb mbH behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten te weigeren.

Bij opdrachten met levering aan derden geldt de besteller van de opdracht als opdrachtgever, tenzij aangaande dit punt andere, schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Dortex Werbung und Vertrieb mbH behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en reeds gesloten overeenkomsten buitengewoon en zonder termijn op te zeggen, wanneer de overgedragen reclameteksten of etiketmotieven pornografische, fascistische, radicale of onwettige inhouden bevatten.

Nadat de overeenkomst is gesloten, kan de opdrachtgever zijn bestelling niet meer wijzigen. Iedere gewenste wijziging is een voorstel voor het opstellen van een beëindigingsovereenkomst voor de eerste opdracht in combinatie met een nieuwe overeenkomst aangaande de productie en levering van de gewijzigde producten. Dortex Werbung und Vertrieb mbH behoudt zich het recht voor om dit voorstel af te wijzen.

3. Herroepingsrechten en uitsluiting van herroeping bij consumentenovereenkomsten

3.1. Herroepingsrecht bij levering van producten die niet conform de wensen van de opdrachtgever zijn geproduceerd

Uitleg over het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een derde persoon die door u hiermee is belast en die niet de vervoerder is, de producten in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons

Dortex Werbung und Vertrieb mbH
Am Schlosspark 66
D-44357 Dortmund, GERMANY
e-mail: post@holland-label.nl

middels een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, is het voldoende om voor het verstrijken van de herroepingstermijn een mededeling te versturen, waarin u aangeeft dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die resulteren uit uw keus voor een andere levering dan de door ons aangeboden, goedkope standaardlevering), onmiddellijk terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop uw mededeling betreffende uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. In geen geval wordt u daarvoor een vergoeding in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot de afgenomen producten weer in ons bezit zijn of totdat u bewijs kunt overleggen dat u de producten teruggestuurd hebt, afhankelijk van welk van de twee als eerste van toepassing is.

U dient de afgenomen producten onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, naar Dortex Werbung und Vertrieb mbH, Am Schlosspark 66, D-44357 Dortmund, GERMANY, terug te sturen of te overhandigen. U neemt deze termijn in acht als u de producten voor het verstrijken van de genoemde termijn van veertien dagen verstuurt. Voor eventueel waardeverlies van de producten dient u uitsluitend te betalen indien dit waardeverlies terug te voeren is op een behandeling van de producten anders dan noodzakelijk voor het controleren van de staat, de eigenschappen en de werking van de producten.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


Einde van de uitleg over het herroepingsrecht


3.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij levering van producten die conform specifieke wensen van de opdrachtgever zijn geproduceerd

Het herroepingsrecht is uitgesloten bij overeenkomsten op afstand, over de levering van producten, die niet standaard voorgefabriceerd zijn en voor de productie van welke een individuele keuze of bepaling van de consument doorslaggevend is of die eenduidig op de persoonlijke wensen van de consument zijn afgestemd. Voor zover de productie van de producten via de internetsite van Dortex Werbung und Vertrieb mbH conform specifieke wensen van de opdrachtgever wordt geproduceerd, is het herroepingsrecht uitgesloten.

DORTEX-garantie:

Als de levering niet bevalt, kan de opdrachtgever bij bestellingen met een waarde van maximaal 30,00 € de producten en de factuur binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden terugsturen. Daarmee is de koopovereenkomst opgeheven. De retourzending is voor rekening van de opdrachtgever. Bij grotere bestellingen worden speciaal voor de opdrachtgever geproduceerde producten uitsluitend bij terechte reclamaties teruggenomen.

Bij onzekerheid over hoe het product eruitziet, kunnen altijd eerst kleinere hoeveelheden of voorbeeldexemplaren worden besteld.

4. Levering

Onder voorbehoud van een probleemloos verwerkingsproces mag de opdrachtgever ervan uitgaan dat de producten binnen de op de internetsite aangegeven productietijden worden verstuurd.

Naast de productietijd moet rekening worden gehouden met de bezorgtijd. Hierop heeft Dortex Werbung und Vertrieb mbH geen invloed.

DORTEX kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het nakomen van de productietijden tenzij een levertermijn schriftelijk is vastgelegd.

Levering vindt plaats op het door de besteller opgegeven leveringsadres.

Voor kosten die op basis van een onjuist opgegeven leveringsadres ontstaan, is de opdrachtgever aansprakelijk.

5. Communicatie, mededelingen

De opdrachtgever moet uiterlijk bij de bestelling een adres voor elektronische post (e-mailadres) aangeven, waarvan hij de technische functionaliteit kan garanderen vanaf het tijdstip waarop de opdracht wordt verleend tot en met het tijdstip waarop de opdracht definitief is afgesloten. De opdrachtgever dient in het bijzonder door de instelling van zijn spamfilter en e-mailclient (lokaal en/of bij de provider) te garanderen dat de e-mails van Dortex Werbung und Vertrieb mbH hem kunnen bereiken.

Mededelingen van Dortex Werbung und Vertrieb mbH, die per e-mail naar het vermelde e-mailadres worden gestuurd, worden na verzending als binnengekomen bij de opdrachtgever beschouwd, voorzover deze ondernemer is. Als de opdrachtgever een consument is, geldt dit uitsluitend voor zover de verklaring niet van bijzondere/essentiële betekenis is.

De opdrachtgever blijft voorbehouden om te bewijzen dat hij een hem toegezonden mededeling niet heeft ontvangen om redenen die buiten zijn invloedssfeer lagen. Voor fouten in de overdracht staat Dortex Werbung und Vertrieb mbH uitsluitend in zoverre in, wanneer de oorzaak ervan zich in zijn invloedssfeer bevindt.

Dortex Werbung und Vertrieb mbH is wettelijk gezien niet verplicht om de opdrachtgever te wijzen op ontbrekende, onjuiste of niet goed functionerende e-mailadressen.

6. Prijzen en kosten

De prijzen ten tijde van de bestelling zijn van toepassing. Wanneer aanbiedingen slechts beperkt geldig zijn, wordt de geldigheidsduur van de prijzen in de webpagina's van de shop expliciet aangegeven.

Op de productpagina's vermelde prijzen zijn eindprijzen exclusief verzendkosten. Bij leveringen binnen de EU zijn deze prijzen inclusief de respectievelijke wettelijke Duitse BTW. (Duits belastingstelsel is van toepassing).

Voor leveringen naar Zwitserland zijn de prijzen inclusief 8,1% zwitserse BTW.

Bij leveringen buiten de EU wordt geen BTW in rekening gebracht. Er kunnen extra kosten voor invoerrechten en/of douanekosten ontstaan. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Betaling

De beschikbare betalingswijzen worden gedurende het bestelproces aangegeven.

Wanneer de betalingswijze Vooruitbetaling is gekozen, dient het betreffende bedrag uiterlijk onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging volledig te worden overgemaakt op het aangegeven rekeningnummer van Dortex Werbung und Vertrieb mbH.

Van andere dan in de online-shop voor de bestelling aangeboden betalingswijzen kan uitsluitend met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DORTEX gebruik worden gemaakt. Cheques en wissels worden over het algemeen niet geaccepteerd als betaalmiddel.

Na levering van de producten dienen facturen tenzij anders overeengekomen onmiddellijk en volledig te worden betaald. Alle betalingen dienen uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan aan DORTEX Werbung und Vertrieb mbH.

Na het verstrijken van deze termijn van 10 dagen wordt de opdrachtgever in gebreke gesteld.

Als de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, dient rente te worden betaald. Als de opdrachtgever een consument is, bedraagt het rentetarief voor dat jaar vijf procentpunten bovenop de basisrentevoet, in andere gevallen acht procentpunten bovenop de basisrentevoet. Het claimen van verdere of meer vertragingsschade door DORTEX wordt hierdoor niet uitgesloten.

Voor schriftelijke betalingsherinneringen worden 2,60 € aanmaningskosten in rekening gebracht.

8. Aansprakelijkheid en schadevergoeding van DORTEX Werbung und Vertrieb mbH

8.1. Principiële aansprakelijkheidsregeling

Bij schendingen van verplichtingen van alle aard kan Dortex Werbung und Vertrieb mbH alleen dan aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding voor zover Dortex Werbung und Vertrieb mbH opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Voor schade betreffende lijf en leven of gezondheid is Dortex Werbung und Vertrieb mbH onbeperkt aansprakelijk. Voor typische schade die is ontstaan bij de opdrachtgever ten gevolge van door Dortex Werbung und Vertrieb mbH geschonden essentiële contractuele verplichtingen, is Dortex Werbung und Vertrieb mbH aansprakelijk voor zover er sprake is van lichte nalatigheid. Verder is aansprakelijkheid van Dortex Werbung und Vertrieb mbH voor lichte nalatigheid uitgesloten. Een hierboven genoemde essentiële contractuele verplichting is een verplichting die noodzakelijkerwijs moet worden nagekomen om een correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken en waarvan de opdrachtgever mag aannemen en er op mag vertrouwen dat deze wordt nagekomen.

Voor de archivering van de door de opdrachtgever op de server van Dortex Werbung und Vertrieb mbH geüploade bestanden kan Dortex Werbung und Vertrieb mbH niet aansprakelijk worden gesteld.

8.2. Omvang van de aansprakelijkheid

Dortex Werbung und Vertrieb mbH is niet aansprakelijk voor schade die niet op de geleverde producten zelf is opgetreden of voor extra afwikkelingskosten die door een verplaatsing van het geleverde product naar een andere plek zijn ontstaan. Elke aansprakelijkheid voor winstderving, directe schade en gevolgschade is uitgesloten. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers van Dortex Werbung und Vertrieb mbH of personen, die in hun plaats aan hun verplichtingen voldoen, voorzover claims direct tegen hen zijn gericht. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn echter niet van toepassing voorzover Dortex Werbung und Vertrieb mbH een gebrek opzettelijk heeft verzwegen of een garantie voor de toestand van de producten op zich heeft genomen. Deze gelden ook niet voor claims van de opdrachtgever volgens de wet inzake productaansprakelijkheid.

8.3. Aansprakelijkheid ten opzichte van ondernemers

Ten opzichte van ondernemers is Dortex Werbung und Vertrieb mbH bij schending van essentiële contractuele verplichtingen alleen aansprakelijk voor de ten gevolge van opzet en grove nalatigheid ontstane typische en voorzienbare schade, tenzij de opdrachtgever schadevergoeding claimt wegens dood, letsel of schade aan de gezondheid. Ten opzicht van ondernemers is de aansprakelijkheid van Dortex Werbung und Vertrieb mbH beperkt tot het tweevoudige van de waarde van de bestelling.

9. Commerciële eigendomsrechten/auteursrechten

De opdrachtgever is alleen aansprakelijk als door de uitvoering van zijn opdracht de rechten van derden, in het bijzonder auteursrechten worden geschonden. De opdrachtgever dient Dortex Werbung und Vertrieb mbH vrij te stellen van alle aanspraken van derden wegens dergelijke schendingen.

10. Zelfpromotie

Met de aanschaf van de producten verleent de opdrachtgever Dortex Werbung und Vertrieb mbH gebruiksrechten over het product, zonder dat hiervoor een afzonderlijke overeenkomst noodzakelijk is. Het is Dortex Werbung und Vertrieb mbH toegestaan om de productfoto's in passende omvang als reclamemateriaal of als referentie op de eigen websites of andere publicaties te gebruiken.

Het is de opdrachtgever voorbehouden om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen dit recht.

11. Privacy

Met het sluiten van deze overeenkomst gaat de opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord dat DORTEX gegevens uit deze overeenkomst opslaat met als doel de gegevens te verwerken en zich het recht voorbehoudt om de gegevens, voor zover relevant voor het nakomen van de overeenkomst doorgeeft aan derden (bijv. bezorgdienst, verzekering).

De opdrachtgever heeft het recht om deze toestemming te allen tijde voor toekomstig gebruik te herroepen.

12. Bevoegde rechtbank en plaats van handeling

Bevoegde rechtbank en plaats van handeling zijn indien de opdrachtgever een handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of rechtspersoon voor een publiekrechtelijk speciaal fonds is of geen binnenlandse, algemeen bevoegde rechtbank heeft, voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen inclusief (civiele) procedures bij geschrifte, de vestigingsplaats van Dortex Werbung und Vertrieb mbH.

Wanneer de opdrachtgever een particuliere consument is, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Als deze echter niet woonachtig is binnen de Europese Unie, is de rechtbank in de vestigingsplaats van Dortex Werbung und Vertrieb mbH bevoegd.

13. Informatie over de aanbieder/contractant

Het internetplatform holland-label.nl wordt geëxploiteerd door Dortex Werbung und Vertrieb mbH. Dortex Werbung und Vertrieb mbH is contractant voor alle rechtshandelingen die via dit internetplatform worden uitgevoerd.

E-mail: post@holland-label.nl
Website: https://www.holland-label.nl
Fax: +49 231 937100-19 (kosten kunnen per provider verschillen)
Adres: Dortex Werbung und Vertrieb mbH,
Am Schlosspark 66,
D-44357 Dortmund, GERMANY
Bedrijfsleiders: Ing. Burkhard Dohmann, Peter Dohmann
Vermelding in het handelsregister: Amtsgericht Dortmund HRB 7581
BTW-nummer: DE124655806

14. Salvatorische clausule

Mochten één of meerdere van de bovengenoemde bepalingen dwingende wetgeving schenden of op enige andere wijze ongeldig/niet uitvoerbaar zijn resp. worden, heeft dit geen enkel effect op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. De ongeldige of niet uitvoerbare bepaling dient te worden vervangen door een bepaling die op wettelijk toegestane wijze economisch gezien het dichtst in de buurt komt bij deze ongeldige of niet uitvoerbare bepaling.


Versie: oktober 2014